UPOZORNĚNÍ

Možnost nesprávné interpretace hodnot glykémie 

 

Při použití určitých typů glukometrů nebo testovacích proužků mohou být u pacientů, kteří používají EXTRANEAL (icodextrin 7.5%) pro léčbu peritoneální dialýzou, chybně interpretovány výsledky hodnot glykémie v krvi.

 

 Používejte POUZE glukometry a testovací proužky, které jsou specifické ke glukóze. Tyto metody jsou běžně používány v klinických laboratořích.

Termín “specifický ke glukóze” se týká glukometrů nebo testovacích proužků, které nejsou ovlivněny

přítomností maltózy nebo určitých dalších cukrů. Protože EXTRANEAL (icodextrin7.5 %), roztok pro

peritoneální analýzu, vyvolává zvýšení hladin maltózy v krvi, je třeba používat pouze glukometry a testovací proužky specifické ke glukóze.

 

 Nepoužívejte glukometry či testovací proužky využívající enzym glukózo‑dehydrogenázu pyrrolochinolinequinon (GDH‑PQQ) nebo glukózo‑dye‑oxidoreduktázu. A dále by neměly být používány některé, avšak ne všechny gluko­metry nebo testovací proužky založené na metodě glukózodehydrogenázy s dinukleotidem flavinadeninu (GDH – FAD). Z důvodu ovlivnění maltózou může použití těchto metod u pacientů, kteří používají EXTRANEAL (icodextrin7.5% ) vést k falešně zvýšeným hodnotám glykémie odečítaných na glukometru. Tím se může zakrýt skutečná hypoglyké­mie nebo může být chybně diagnostikována hyperglykémie, s následnými život ohrožujícími příhodami.

 

Další důležité informace o EXTRANEAL (icodextrin7.5 %) nebo glukometrech a testovacích proužcích, včetně kontaktních informací výrobců glukometrů, naleznete v odkazech uvedených níže. Podrobnosti o výrobcích glukometrů kompatibilních s roztokem EXTRANEAL (Icodextrin 7,5%) jsou zahrnuty v Seznamu glukometrů používaných v dané zemi (pod „další odkazy“)

 

Značení výrobku Důležité bezpečnostní informace Další odkazy


Adobe Reader ke stažení