ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πιθανότητα για Λάθος Μέτρηση Γλυκόζης Αίματος

Ασθενείς οι οποίοι χρησιμοποιούν EXTRANEAL (icodextrin) διάλυμα περιτοναϊκής κάθαρσης, ενδέχεται να έχουν λανθασμένα αποτελέσματα γλυκόζης αίματος όταν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένοι μετρητές και συγκεκριμένες ταινίες ελέγχου επιπέδων γλυκόζης αίματος.

Χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ μετρητές γλυκόζης και ταινίες ελέγχου που είναι ειδικοί(-ες) για τη γλυκόζη. Αυτές οι μέθοδοι είναι κοινές στα κλινικά εργαστήρια

Ο όρος “ειδικός(-ή) για τη γλυκόζη” αφορά σε μετρητές ή ταινίες ελέγχου που δεν επηρεάζονται από την παρουσία μαλτόζης ή συγκεκριμένων άλλων σακχάρων. Επειδή το EXTRANEAL (icodextrin) διάλυμα περιτοναϊκής κάθαρσης, οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα αίματος μαλτόζης, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ειδικοί για τη γλυκόζη μετρητές και ειδικές για τη γλυκόζη ταινίες ελέγχου.

ΜΗ χρησιμοποιείτε μετρητές γλυκόζης ή ταινίες ελέγχου που χρησιμοποιούν μεθόδους με βάση την glucose dehydrogenace pyrroloquinolinequinone (GDH-PQQ) ή την glucose-dye-oxidoreductase. Επιπροσθέτως, ορισμένοι μετρητές ή ορισμένες ταινίες ελέγχου, αλλά όχι όλοι/-ες, που χρησιμοποιούν μια μέθοδο με βάση την glucose dehydrogenase flavin-adenine dinucleotide (GDH-FAD), δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Η χρήση αυτών των μεθόδων μπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς αυξημένα επίπεδα γλυκόζης αίματος κατά τις μετρήσεις της σε ασθενείς που χρησιμοποιούν EXTRANEAL (icodextrin) εξαιτίας της παρεμβολής της μαλτόζης. Ψευδώς αυξημένα επίπεδα γλυκόζης μπορεί να καλύψουν περιπτώσεις αληθούς υπογλυκαιμίας ή να οδηγήσουν σε εσφαλμένη διάγνωση υπεργλυκαιμίας, οδηγώντας σε απειλητικά για τη ζωή γεγονότα.

Για να προσδιορίσετε τον τύπο της μεθόδου που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των επιπέδων της γλυκόζης, διαβάστε τις επισημάνσεις και το φύλλο οδηγιών χρήσης ΚΑΙ για τον μετρητή γλυκόζης ΚΑΙ για τις ταινίες ελέγχου που χρησιμοποιούνται. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή των μετρητών γλυκόζης και των ταινιών ελέγχου για να προσδιορίσετε τη μέθοδο που χρησιμοποιείται.

Για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το EXTRANEAL (icodextrin), τους μετρητές γλυκόζης και τις ταινίες ελέγχου, παρακαλούμε δείτε τους συνδέσμους που παρατίθενται παρακάτω. Λεπτομέρειες αναφορικά με τους κατασκευαστές των μετρητών γλυκόζης και τη συμβατότητα των προϊόντων με το EXTRANEAL (icodextrin) περιλαμβάνονται στο σύνδεσμο «Κατάλογος Μετρητών Γλυκόζης για την Ελλάδα» (στην ενότητα «Πρόσθετοι σύνδεσμοι»).

Εγκεκριμένα Στοιχεία Προϊόντος Σημαντική Πληροφόρηση Ασφάλειας Πρόσθετοι Σύνδεσμοι

λήψη adobe reader
λήψη adobe reader